Thí sinh đọc kỹ và điền đầy đủ thông tin cho các trường dưới đây:
Số nhà và tên đường, tổ/thôn, xã (phường), huyện (quận, thị xã, TP thuộc tỉnh), tỉnh (TP trực thuộc trung ương)